هاست لینوکس ( اروپا )

HL-500M


تحویل آنی

 • فضا 500 مگابایت
 • ترافیک ماهانه 80 گیگ
 • i,o 4
 • اکانت اف تی پی نامحدود
 • نامحدود تعداد دیتابیس
 • نامحدود پارک دامنه
 • نامحدود سایر امکانات
 • LiteSpeed استفاده از وب سرور قدرت مند
 • Imunify360 استفاده از اسکنر قدرتمند
 • به دلخواه مشترک انخاب نسخه های php
HL-1GB


تحویل آنی

 • فضا 1 مگابایت
 • ترافیک ماهانه 90 گیگ
 • i,o 4
 • اکانت اف تی پی نامحدود
 • نامحدود تعداد دیتابیس
 • نامحدود پارک دامنه
 • نامحدود سایر امکانات
 • LiteSpeed استفاده از وب سرور قدرت مند
 • Imunify360 استفاده از اسکنر قدرتمند
 • به دلخواه مشترک انخاب نسخه های php
HL-3GB


تحویل آنی

 • فضا 3 گیگ
 • ترافیک ماهانه 250 گیگ
 • i,o 4
 • اکانت اف تی پی نامحدود
 • نامحدود تعداد دیتابیس
 • نامحدود پارک دامنه
 • نامحدود سایر امکانات
 • LiteSpeed استفاده از وب سرور قدرت مند
 • Imunify360 استفاده از اسکنر قدرتمند
 • به دلخواه مشترک انخاب نسخه های php
HL-5GB


تحویل آنی

 • فضا 5 گیگ
 • ترافیک ماهانه 550 گیگ
 • i,o 4
 • اکانت اف تی پی نامحدود
 • نامحدود تعداد دیتابیس
 • نامحدود پارک دامنه
 • نامحدود سایر امکانات
 • LiteSpeed استفاده از وب سرور قدرت مند
 • Imunify360 استفاده از اسکنر قدرتمند
 • به دلخواه مشترک انخاب نسخه های php
HL-10GB


تحویل آنی

 • فضا 10 گیگ
 • ترافیک ماهانه 1 T
 • i,o 4
 • اکانت اف تی پی نامحدود
 • نامحدود تعداد دیتابیس
 • نامحدود پارک دامنه
 • نامحدود سایر امکانات
 • LiteSpeed استفاده از وب سرور قدرت مند
 • Imunify360 استفاده از اسکنر قدرتمند
 • به دلخواه مشترک انخاب نسخه های php
HL-20GB


تحویل آنی

 • فضا 20 گیگ
 • ترافیک ماهانه 2 T
 • i,o 4
 • اکانت اف تی پی نامحدود
 • نامحدود تعداد دیتابیس
 • نامحدود پارک دامنه
 • نامحدود سایر امکانات
 • LiteSpeed استفاده از وب سرور قدرت مند
 • Imunify360 استفاده از اسکنر قدرتمند
 • به دلخواه مشترک انخاب نسخه های php