گواهینامه امنیت SSL

گواهینامه امنیت SSL

گواهی نامه شخصی
 • دارد پشتیبانی از دامنه آی آر
 • دارد صدور آنی
 • لهستان کشور صادر کننده
 • ندارد آدرس بار سبز
 • نامحدود تعداد Reissue
 • ندارد نیاز به ارسال مدارک رسمی
 • دارد نصب رایگان (هاست شرکت)
 • دارد قابلیت تمدید
گواهینامه شخصی Wildcard
 • دارد پشتیبانی از دامنه آی آر
 • دارد صدور آنی
 • لهستان کشور صادر کننده
 • ندارد آدرس بار سبز
 • نامحدود تعداد Reissue
 • ندارد نیاز به ارسال مدارک رسمی
 • یک دامنه تعداد دامنه
 • دارد پشتیبانی زیردامنه ها
 • دارد نصب رایگان (هاست شرکت)
 • دارد قابلیت تمدید
گواهینامه شرکتی
 • دارد پشتیبانی از دامنه آی آر
 • ندارد صدور آنی
 • لهستان کشور صادر کننده
 • ندارد آدرس بار سبز
 • نامحدود تعداد Reissue
 • دارد نیاز به ارسال مدارک رسمی
 • ندارد پشتیبانی زیردامنه ها
 • دارد نصب رایگان (هاست شرکت)
 • دارد قابلیت تمدید
گواهینامه شرکتی Wildcard
 • دارد پشتیبانی از دامنه آی آر
 • ندارد صدور آنی
 • لهستان کشور صادر کننده
 • ندارد آدرس بار سبز
 • نامحدود تعداد Reissue
 • دارد نیاز به ارسال مدارک رسمی
 • یک دامنه تعداد دامنه
 • دارد پشتیبانی زیردامنه ها
 • دارد نصب رایگان (هاست شرکت)
 • دارد قابلیت تمدید
گواهینامه EV ویژه ایران
 • دارد پشتیبانی از دامنه آی آر
 • ندارد صدور آنی
 • لهستان کشور صادر کننده
 • دارد آدرس بار سبز
 • نامحدود تعداد Reissue
 • دارد نیاز به ارسال مدارک رسمی
 • یک دامنه تعداد دامنه
 • ندارد پشتیبانی زیردامنه ها
 • دارد نصب رایگان(هاست شرکت)
 • دارد قابلیت تمدید