هاست ویندوز

هاست ویندوز

WL-1GB

تحویل آنی

 • 1 گیگابایت فضا
 • نامحدود ترافیک
 • نامحدود Addon Domain
 • نامحدود تعداد دیتابیس
 • نامحدود پارک دامنه
 • نامحدود سایر امکانات
 • Plesk کنترل پنل
WL-3GB

تحویل آنی

 • 2 گیگابایت فضا
 • نامحدود ترافیک
 • نامحدود Addon Domain
 • نامحدود تعداد دیتابیس
 • نامحدود پارک دامنه
 • نامحدود سایر امکانات
 • Plesk کنترل پنل
WL-5GB

تحویل آنی

 • 5 گیگابایت فضا
 • نامحدود ترافیک
 • نامحدود Addon Domain
 • نامحدود تعداد دیتابیس
 • نامحدود پارک دامنه
 • نامحدود سایر امکانات
 • Plesk کنترل پنل
WL-10GB

تحویل آنی

 • 10 گیگابایت فضا
 • نامحدود ترافیک
 • نامحدود Addon Domain
 • نامحدود تعداد دیتابیس
 • نامحدود پارک دامنه
 • نامحدود سایر امکانات
 • Plesk کنترل پنل